Προστασία Πρώτης Κατοικίας - Βασικές Οδηγίες Ν.4605/2019

Προστασία Κύριας Κατοικίας – Βασικές Οδηγίες Ν.4605/2019


Ο τελευταίος Νόμος 4605/2019, για την προστασία της κύριας κατοικίας αντικατέστησε στην ουσία του τον Ν.3869/2010 (Γνωστότερος ως Νόμος Κατσέλη).Στην παρούσα διαδικασία, τα πιστωτικά ιδρύματα, υποχρεούνται να παρέχουν βασικές οδηγίες στους πελάτες τους για το πως θα εισέλθουν στην σχετική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και πως θα κάνουν τη σχετική αίτηση ηλεκτρονικά. Οι βασικές προϋποθέσεις για την δυνατότητα αίτησης υπαγωγής στις ωφέλειες του Νόμου, είναι οι εξής:

1. Ο αιτών να είναι φυσικό πρόσωπο

2. Ο αιτών να έχει ιδιοκτησία σε ακίνητο το οποίο αποτελεί κύρια κατοικία και βρίσκεται στην Ελλάδα 

3. Το ακίνητο πρέπει να έχει δηλωθεί στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε1 ως κύρια κατοικία

4. Στο ακίνητο θα πρέπει να έχει εγγραφεί υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης

5. Να μην έχει υπαχθεί στο παρελθόν στο Νόμο Κατσέλη

6. Οι οφειλές του αιτούντος να είναι σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018

7. Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου του να είναι κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης, μικρότερο των 130.000€

8. Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου του να είναι κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης, μικρότερο των 100.000€ αν σε αυτά περιλαμβάνονται και επιχειρηματικά δάνεια

9. Οι οφειλές του να μην έχουν ρυθμιστεί με άλλο νόμο

10. Η αξία της κύριας κατοικίας του να μην ξεπερνά το ποσό των 250.000€

11. Η αξία της κύριας κατοικίας του να μην ξεπερνά το ποσό των 175.000€ σε περίπτωση που στις οφειλές συμπεριλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια.

12. Να μην έχει αξία καταθέσεων πάνω από 15.000€

13. Να μην διαθέτει εισόδημα πάνω από 12.500€ κατά το τελευταίο έτος με προσαύξηση 8.500€ για το σύζυγο και 5.000€ για κάθε εξαρτώμενο μέλος. 

14. Να μην ξεπερνά τα 80.000€ η συνολική αξία της περιουσίας όλης της οικογένειας (ακίνητα εκτός της κύριας, αυτοκίνητα , σκάφη και εναέρια μέσα). 

Αν τα παραπάνω ισχύουν, τότε ο πελάτης είναι επιλέξιμος και δύναται να προχωρήσει σε αίτηση στην πλατφόρμα της προστασίας κύριας κατοικίας. Η εν λόγω αίτηση γίνεται μέσω της πλατφόρμας που έχει δημιουργήσει η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, στην οποία το login διενεργείται μέσω της ΓΓΠΣ και των κωδικών Taxis των φορολογούμενων. Η διεύθυνση για την εισαγωγή στην πλατφόρμα είναι η εξής: 

https://www1.gsis.gr/dsae/prp/faces/pages/index.xhtml?userRole=app

Κατά την είσοδο με τους κωδικούς Taxis, ο πελάτης θα πρέπει να δώσει την συγκατάθεση του για την άρση τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου από την πλατφόρμα. 
Κατόπιν της εισόδου του στο σύστημα, ο πελάτης θα πρέπει να συμπληρώσει όλες τις σχετικές φόρμες με τα στοιχεία που ζητούνται. Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Νόμου, ο πελάτης θα πρέπει να έχει διαθέσιμα και να συμπληρώσει τα εξής στοιχεία: 

1. Πλήρες ονοματεπώνυμο

2. Πατρώνυμο

3. ημερομηνία γέννησης, 

4. διεύθυνση οικίας και εργασίας, 

5. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, 

6. Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, 

7. Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας, αν είναι επιτηδευματίας, 

8. τηλέφωνο, 

9. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

10. Στοιχεία του συζύγου και των εξαρτώμενων μελών του. 

11. Εισοδήματα του αιτούντος, του συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών του από οποιαδήποτε πηγή και αιτία.  

12. Κατάλογο των πιστωτών, με ληξιπρόθεσμες ή μη απαιτήσεις, για τις οποίες έχει εγγραφεί υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης στην κύρια κατοικία, το οφειλόμενο ποσό ανά πιστωτή, την ημερομηνία, αναφορικά με την οποία προσδιορίζεται το ύψος της κάθε οφειλής, και τους συνοφειλέτες που ευθύνονται έναντι κάθε πιστωτή. 

13. Κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων των περιπτώσεων ε΄ και στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 68, στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή. 

14. Πλήρη περιγραφή των βαρών και λοιπών εξασφαλίσεων (είδος βάρους ή εξασφάλισης, πιστωτής, ασφαλιζόμενο ποσό, σειρά, δημόσιο βιβλίο), που είναι εγγεγραμμένα στην κύρια κατοικία του αιτούντος. 

15. Κατάλογο των πιστωτών με οφειλές ανεπίδεκτες ρύθμισης κατά τις παραγράφους 2 έως 6 του άρθρου 68, έκαστος των οποίων έχει απαίτηση ανώτερη των 2.000 ευρώ. 

16. Δήλωση του αιτούντος, ότι: αα) δεν εκδόθηκε οριστική απόφαση, που απέρριψε αίτησή του κατά το άρθρο 4 του ν. 3869/2010 λόγω δόλιας περιέλευσής του σε αδυναμία πληρωμής ή λόγω ύπαρξης επαρκούς περιουσίας ή που εξαίρεσε την κύρια κατοικία του από τη ρευστοποίηση κατά την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010, ββ) οι οφειλές, των οποίων ζητεί τη ρύθμιση, δεν έχουν ρυθμιστεί σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. του ν. 3588/2007, τα άρθρα 61 έως 67 του ν. 4307/2014 ή το ν. 4469/2017, ούτε υπάρχει εκκρεμής αίτηση ρύθμισής τους κατά τις διατάξεις αυτές. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή πληροφορία αντλούνται αυτόματα είτε από την ΑΑΔΕ / Υπουργείο Οικονομικών είτε από την Τειρεσίας (Τράπεζες). Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο πελάτης σύμφωνα με το άρθρο 72 του νόμου είναι τα : 

α) πιστοποιητικό βαρών της κύριας κατοικίας από το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή αντίγραφο του κτηματολογικού φύλλου αυτής, 

β) αν ο οφειλέτης ή ο σύζυγός του είναι κύριος ή επικαρπωτής γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού, για το οποίο δεν προσδιορίζεται αξία ΕΝ.Φ.Ι.Α., συμπληρωμένο έντυπο υπολογισμού αξίας γηπέδου, υπογεγραμμένο από συμβολαιογράφο. 

(γ) Ο αιτών μπορεί επίσης να συνοδεύει την αίτησή του με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, στοιχείο ή πληροφορία, τα οποία θεωρεί σημαντικά για την επιτυχία της διαδικασίας.


Κατόπιν της ολοκλήρωσης της συμπλήρωσης διενεργείται η τελική υποβολή της αίτησης και διενεργείται προ-έλεγχος επιλεξιμότητας από την ίδια την πλατφόρμα. Αν η αίτηση δεν πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας η πλατφόρμα ειδοποιεί σχετικά τον πελάτη. Αν παρόλα αυτά ο πελάτης υποβάλει την αίτηση αυτή απορρίπτεται αυτόματα και εκδίδεται απόδειξη απόρριψης. Αν η αίτηση προχωρήσει σε οριστική υποβολή και επιλεξιμότητα τότε μέσα σε ένα (1) ημερολογιακό μήνα από την κοινοποίηση της αίτησης στην Τράπεζα, η Τράπεζα θα πρέπει να προχωρήσει σε πρόταση ρύθμισης στον πελάτη. Ένα μήνα μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής πρότασης, ο πελάτης θα πρέπει είτε να αποδεχθεί είτε να απορρίψει την αίτηση. Σύμφωνα με το άρθρο 78 του νόμου, από την στιγμή που υποβληθεί αίτηση από τον πελάτη η οποία κριθεί επιλέξιμη αναστέλλεται αυτοδικαίως κάθε πλειστηριασμός της κατοικίας αυτού και υπάγεται η κύρια κατοικία του σε καθεστώς προσωρινής προστασίας μέχρι την τελική ρύθμιση της οφειλής και οριστικής προστασίας της κατοικίας.


Η Τράπεζα T.C. Ziraat Bankasi A.S. διαθέτει ένα υπάλληλο σε κάθε κατάστημα της σε Αθήνα, Κομοτηνή και Ξάνθη ο οποίος έχει τις σχετικές γνώσεις ώστε να ενημερώσει και να καθοδηγήσει σχετικά, οποιουσδήποτε ενδιαφερόμενους πελάτες για το πρόγραμμα προστασίας κύριας κατοικίας του Ν.4605/2019. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον σχετικό ιστότοπο της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους στο σύνδεσμο: http://www.keyd.gov.gr/a-katoikia/