Επιδότηση τόκων των πληγέντων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων δανειοληπτών, από την πανδημία του COVID-19

Επιδότηση τόκων των πληγέντων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων δανειοληπτών, από την πανδημία του COVID-19 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοίνωσε το σχετικό πρόγραμμα ενίσχυσης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία για αποπληρωμή των τόκων των δανείων τους. Οι αιτήσεις στο πρόγραμμα ξεκινούν από τις 15 Απριλίου 2020 και τελειώνουν στις 30 Ιουνίου 2020. 

 • Τι καλύπτει:   Όλους τους τόκους δανείων από ισχύουσες υποχρεώσεις για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2020 (3 μήνες) όσο αφορά τοκοχρεωλυτικά ενώ για αλληλόχρεους καλύπτει τους τόκους για το χρεωστικό υπόλοιπο πριν ή κατά την 31η Μαρτίου 2020. 

 • Ποιες επιχειρήσεις καλύπτει; Οι επιχειρήσεις που επηρεάζονται από την πανδημία COVID-19, όπου ο Κώδικας Επιχειρήσεών τους βρίσκεται στον επίσημο κατάλογο των KAD και το μέγεθος της επιχείρησης είναι μικρό ή μεσαίο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί κρατικών ενισχύσεων ΕΕ 651/2014. 
 • Υπάρχουν εξαιρέσεις; Ναι, οι επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πανδημία αλλά συμμετέχουν στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών ή αλιευτικών προϊόντων, δεδομένου ότι υπόκεινται σε διαφορετικούς κανονισμούς κρατικών ενισχύσεων
 • Τι είδους νομικές οντότητες καλύπτει; Όλες τις νομικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επαγγελματιών
 • Ποια είναι τα μεγέθη των επιχειρήσεων που καλύπτονται: Επιχειρήσεις με λιγότερους από 250 υπαλλήλους, ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο από 50 εκατομμύρια ευρώ και συνολικό ενεργητικό χαμηλότερο των 43 εκατομμυρίων ευρώ 
 • Τι είδους δάνεια είναι επιλέξιμα; Όλες οι συμφωνίες τακτής λήξης, ομολογιακά δάνεια και ανακυκλούμενες πιστώσεις
 • Ενήμερα ή μη; Μόνο ενήμερα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019, δηλαδή με έως και 90 ημέρες καθυστέρησης 
 • Τι γίνεται με επιχείρηση που έχει ήδη λάβει αναστολή πληρωμών σύμφωνα με το COVID-μορατόριουμ; Η εταιρεία μπορεί να ζητήσει και να λάβει την ενίσχυση και για τους τόκους, ανεξάρτητα από το γεγονός αυτό. 
 • Τι γίνεται αν μια εταιρεία έχει ήδη καταβάλει τη δόση του Απριλίου; Η δόση καλύπτεται από την ενίσχυση και η Τράπεζα είναι υπεύθυνη για την εκκαθάριση των ποσών με τις υπόλοιπες υποχρεώσεις του οφειλέτη
 • Προθεσμίες; Το πρόγραμμα αρχίζει να δέχεται αιτήσεις στις 15 Απριλίου και σταματά στις 30 Ιουνίου 2020
 • Ποιος είναι ο ρόλος της Τράπεζας; Σύμφωνα με το Τμήμα 3 της Πρόσκλησης, η Τράπεζα είναι ένας από τους φορείς εφαρμογής αυτής της Δράσης
 • Ποιες είναι οι υποχρεώσεις της Τράπεζας;
  • Να εφαρμόσει τη διαδικασία του Κεφαλαίου 9

  • Να επαληθεύσει τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου 4

  • Να μεταδώσει τα δεδομένα στην ειδική κρατική υπηρεσία όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο 6

  • Να διατηρεί τα αρχεία για 10 χρόνια για την περίπτωση ελέγχου 

 • Είναι υποχρεωτική η συμμετοχή; Ναι, όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στη χώρα πρέπει να συμμετέχουν στη διατήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των δικαιούχων
 • Είναι οι τράπεζες επιλέξιμοι δικαιούχοι της Ενίσχυσης; Όχι, οι τράπεζες και οι υπεράκτιες εταιρείες δεν περιλαμβάνονται στην ενίσχυση
 • Ποια είναι η διαδικασία της υποβολής; Οι υποβολές ολοκληρώνονται εξ ολοκλήρου ψηφιακά μέσω της διαδικτυακής πύλης https://www.ependyseis.gr/mis/(S(ykajynufftxsylmvnqak0pa5))/System/Login.aspx?ReturnUrl=%2fmis%2fdefault.aspx . Όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα πρέπει να σαρωθούν και να μεταφορτωθούν εκεί από τον δικαιούχο της ενίσχυσης 
 • Ποιος αξιολογεί την υποβολή των αιτήσεων; Οι τράπεζες το κάνουν μέσω αυτού του συστήματος εφόσον υποβληθεί η αίτηση από την επιχείρηση 
 • Τι αξιολογήσεις κάνουν οι Τράπεζες; Σύμφωνα με το Κεφάλαιο 9, αξιολογούν εάν οι απαιτήσεις του Κεφαλαίου 4 ισχύουν βάσει των εγγράφων που προσκομίζονται και ενημερώνουν σχετικά την ειδική κρατική υπηρεσία
 • Ποιες είναι οι απαιτήσεις του Κεφαλαίου 4; Είναι η επιλεξιμότητα των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, οι Τράπεζες πρέπει να επαληθεύσουν τα εξής:
  • Ο δικαιούχος (επιχείρηση) έχει επιλέξιμο / πληττόμενο αριθμό δραστηριότητας (ΚΑΔ) έως τις 19 Μαρτίου 2020

  • Ο δικαιούχος είναι επιχείρηση μικρού ή μεσαίου μεγέθους σύμφωνα με τα κριτήρια του Κανονισμού 651/2014 της ΕΕ (επισυνάπτεται)

  • Ο δικαιούχος δεν έχει λόγο να αποκλειστεί από τη διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 40, παρ. 1 του Ν. 4488/2017 για σοβαρές παραβιάσεις του εργατικού δικαίου (συνημμένο)

  • Ο δικαιούχος δεν θεωρείται προβληματική επιχείρηση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019. Ο ορισμός μιας επιχείρησης που αντιμετωπίζει δυσκολίες στη νομοθεσία της ΕΕ βρίσκεται στο άρθρο 2 παράγραφος 18 του γενικού απαλλακτικού κανονισμού κατά κατηγορίες 651/2014 (επισυνάπτεται)

  • Δεν εκκρεμεί ενώπιον του δικαιούχου εντολή ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων

  • Το συνολικό ποσό της κρατικής ενίσχυσης που θα αποδοθεί από αυτή τη Δράση δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 800.000 € ανά δικαιούχο

  • Ο δικαιούχος θα διατηρήσει τον ίδιο αριθμό απασχολουμένων που απασχολούσε στις 19.03.2020, στις  31.12.2020

  • Ειδικά οι δικαιούχοι έμποροι γεωργικών προϊόντων, πρέπει να δεσμεύονται να μην μεταφέρουν την ενίσχυση στους πρωτογενείς παραγωγούς

 • Πώς θα πραγματοποιήσει η Τράπεζα αυτή την αξιολόγηση; Με διάφορες επίσημες δηλώσεις και τεκμηρίωση που παρέχονται στα παραρτήματα της Πρόσκλησης, από τον δικαιούχο
 • Πόσο καιρό θα διαρκέσει αυτή η διαδικασία αξιολόγησης; Μέχρι τις 30 Ιουνίου. Μετά από αυτό δεν θα είναι επιλέξιμες νέες αιτήσεις. Η ειδική κρατική υπηρεσία θα ολοκληρώνει τις αιτήσεις ανά μήνα για την απόδοση των χρημάτων, αλλά οι αξιολογήσεις θα συνεχιστούν για προηγούμενες αιτήσεις. Δεν υπάρχει πραγματική προθεσμία, αλλά πρόκειται για διαρκή διαδικασία ανάλογα με την ημέρα υποβολής αίτησης από τον δικαιούχο
 • Πώς θα μάθει η Τράπεζα για τον αιτούντα / δικαιούχο; Η ειδική κρατική υπηρεσία πρόκειται να ενημερώσει μετά την αίτηση του δικαιούχου
 • Τι συμβαίνει μετά το τέλος των επιδοτήσεων; Η Τράπεζα, όταν ολοκληρωθούν όλα τα παραπάνω, πρέπει να υποβάλει στην Υπηρεσία Ειδικής Πολιτικής τα ακόλουθα:
  • Το συνολικός προϋπολογισμός επιχορήγησης,
  • Τις πληρωμένες δόσεις με τις σχετικές ημερομηνίες
  • Το υπόλοιπο των μη διανεμόμενων ποσών, εάν υπάρχουν
 • Τι συμβαίνει μετά το τέλος των επιδοτήσεων για τον δικαιούχο;  Οι δικαιούχοι της Δράσης είναι πλήρως υπεύθυνοι για την ορθή τήρηση των όρων και περιορισμών της Δράσης, όσον αφορά στα δικαιολογητικά και την τεκμηρίωση των αναγραφόμενων. Ως εκ τούτου οι δικαιούχοι θα πρέπει να τα διατηρήσουν για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 10 ετών στα αρχεία τους για την περίπτωση ελέγχου από ειδικό κρατικό φορέα. Ο δικαιούχος πρέπει επίσης, μετά τη λήξη της Δράσης και μέχρι 31.08.2020 οφείλει να προσκομίσει στην Τράπεζα πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης πτώχευσης / δήλωσης παύσης πληρωμών για 31/12/2019 από το αρμόδιο Πρωτοδικείο. Σε περίπτωση μη προσκόμισης η Τράπεζα είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει την ειδική κρατική υπηρεσία η οποία εκδίδει απόφαση ανάκτησης της επιχείρησής που έλαβε ο δικαιούχος 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα απαιτούμενα για τη συμμετοχή στη Δράση και τις σχετικές υποχρεώσεις των ΜΜΕ, διαβάστε προσεκτικά το συνημμένο ΦΕΚ της Πρόσκλησης και τις σχετικές αιτήσεις παρακάτω: