Πλαίσιο Αδρανών Λογαριασμών

Ενημέρωση των πελατών μας σχετικά με τη θέση σε αδράνεια και την μελλοντική παραγραφή καταθέσεων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου λόγω εικοσαετούς ακινησίας. 

Η TC Ziraat Bankasi A.S. ενημερώνει τους πελάτες της ότι, με βάση όσα ορίζονται στο Ν.Δ.1195/1942 όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον Ν. 4151/2013, καταθετικοί λογαριασμοί με χρηματικά υπόλοιπα οι οποίοι παραμένουν δίχως πραγματική κίνηση (όπως π.χ. ανάληψη,κατάθεση) για άνω της πενταετίας, χαρακτηρίζονται από τον Νόμο ως αδρανεις. Σύμφωνα με τις ισχύουσες προβλέψεις αν στους εν λόγω καταθετικούς λογαριασμούς δεν πραγματοποιηθεί καμία κίνηση για διάστημα είκοσι (20) συνεχόμενων ετών από τη θέση αυτών σε αδράνεια, τοτε τα υπόλοιπα αυτών παραγράφονται και αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο. Πρέπει να επισημάνουμε ότι πίστωση των καταθετικών λογαριασμών με τόκους, καθώς και η κεφαλαιοποίηση αυτών δεν συνιστούν συναλλαγή ως εκ τούτου δεν σταματούν τη διαδικασία της εικασεατούς παραγραφής. 

Στην περίπτωση κατά την οποία, διαθέτετε καταθετικό λογαριασμό με υπόλοιπο, ο οποίος βρίσκεται σε αδράνεια κατ’ ελάχιστον άνω της πενταετίας, μπορείτε να επισκευθείτε ένα εκ των καταστημάτων της Τράπεζας μας ώστε (α) να πραγματοποιήσετε επικαιροποίηση των προσωπικών σας στοιχείων όπως προβλεέπται και (β) να ενεργοποιήσετε τον καταθετικό σας λογαριασμό, πραγματοποιόντας κάποια πραγματική χρηματική κίνηση.