Ανταλλαγή Φορολογικών Στοιχείων

Ανταλλαγή Φορολογικών Στοιχείων

Σύμφωνα με το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς (Common Reporting Standard, CRS) του ΟΟΣΑ και τον νόμο για τη φορολογική συμμόρφωση λογαριασμών της αλλοδαπής (FATCA) για τις ΗΠΑ, πρέπει να συμπληρώσετε έντυπα για να επιβεβαιώσετε τη φορολογική κατοικία σας.

FATCA

Σε συμμόρφωση με την υφιστάμενη ελληνική νομοθεσία και το διεθνές κανονιστικό πλαίσιο της FATCA, τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και η TC ZIRAAT BANKASI AS Athens Central Branch, έχουν την υποχρέωση να προσδιορίζουν πελάτες τους, οι οποίοι θεωρούνται βάσει νομοθεσίας «Πρόσωπα ΗΠΑ». Παρακαλούμε κατεβάστε και διαβάστε τη σχετική ενημέρωση.

CRS / DAC2:

Η TC ZIRAAT BANKASI AS Athens Central Branch υποχρεούται να συλλέγει και να υποβάλλει στις ελληνικές φορολογικές αρχές συγκεκριμένες πληροφορίες των πελατών της που προβαίνουν στο άνοιγμα λογαριασμών με την TC ZIRAAT BANKASI AS Athens Central Branch από την 1η Ιανουαρίου 2017 και εφεξής, καθώς και πελατών της που τηρούσαν συγκεκριμένους λογαριασμούς κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016. Η υποχρέωση αυτή απορρέει από τη συμμετοχή της Ελλάδας στο Σύστημα Αυτόματης Ανταλλαγής Πληροφοριών κατά το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς (Common Reporting Standard – CRS) του ΟΟΣΑ. Παρακαλούμε κατεβάστε και διαβάστε τη σχετική ενημέρωση.

DAC6